Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van FashionTotaal BV.

1.2 Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klant

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van FashionTotaal BV en op alle overeenkomsten tussen de klant en FashionTotaal BV. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

2.2 Aangezien bedrukt kleding een "maat product" is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is eveneens van toepassing op cadeaubonnen.

3. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst

3.1 De overeenkomt tussen de klant en FashionTotaal BV komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van FashionTotaal BV, maar pas doordat FashionTotaal BV de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”).

3.2 Aanbiedingen van FashionTotaal BV zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

4. Annulering

4.1 Wil de klant de met FashionTotaal BV gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij FashionTotaal BV een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door FashionTotaal BV schriftelijk is bevestigd. De klant kan niet meer annuleren nadat FashionTotaal BV de bestelling in productie heeft gezet.

4.2 Na annulering brengt FashionTotaal BV bij de klant altijd een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 25,- belopen.

5. Opmaak en specificaties van het drukwerk en verantwoordelijkheid daarvoor

5.1 De klant krijgt zonder kosten een digitaal voorbeeld toegestuurd. Aan de hand daarvan kan de klant de positie(s), grote en kleuren beoordelen. Het digitale voorbeeld is slechts indicatief, hier kunnen geen rechten aan verleend worden. Bestelt de klant bedrukt kleding zonder een sample te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over het kwaliteit behalve in het kader van de garantie volgens 8.1.

5.2 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft FashionTotaal BV de klant schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar FashionTotaal BV. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website kledingdruk.nl. Een toezending niet volgens de aanleverspecificaties hoeft FashionTotaal BV niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. FashionTotaal BV heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

5.3 De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

6. Prijs, betaling

6.1 Alle bestellingen dienen vooruit betaald te worden. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeenge-komen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

6.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan FashionTotaal BV kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.

6.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. FashionTotaal BV heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft FashionTotaal BV aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar FashionTotaal BV heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

7. Levering, risico tijdens vervoer

7.1 Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van FashionTotaal BV. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.

7.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor FashionTotaal BV, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden FashionTotaal BV alleen indien ze schriftelijk door FashionTotaal BV werden aangegaan.

7.3 In de door FashionTotaal BV opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de statusvermelding door FashionTotaal BV. De levertijden die FashionTotaal BV opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van FashionTotaal BV bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien FashionTotaal BV die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is.

7.4 Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden.

7.5 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan.

7.6 De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal FashionTotaal BV de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan FashionTotaal BV zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als FashionTotaal BV zich van de goederen ontdoet.

8. Waartoe de overeenkomst FashionTotaal BV verplicht, reclameren

8.1 FashionTotaal BV zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. FashionTotaal BV staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. FashionTotaal BV geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan FashionTotaal BV heeft medegedeeld.

8.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.

8.3 De klant zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclamatie van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan FashionTotaal BV te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan FashionTotaal BV doorgeven.

8.4 De klant kan niet meer reclameren als 14 dagen zijn verstreken na de levering.

8.5 Bij iedere reclamatie moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van alle exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige reclamatie volgens de juiste procedure, zal FashionTotaal BV met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant.

8.6 Wordt de termijn voor reclamatie overschreden, dan heeft FashionTotaal BV het recht om de klacht af te wijzen en is FashionTotaal BV niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.

8.7 Als FashionTotaal BV de reclamatie van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van FashionTotaal BV het betreffende drukwerk aan FashionTotaal BV retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van FashionTotaal BV. Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclamatie volgens FashionTotaal BV terecht was of niet.

8.8 De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.

8.9 Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft FashionTotaal BV de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als herlevering bezwaarlijk is voor FashionTotaal BV, kan FashionTotaal BV er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

8.10 Herroepingsrecht. Klant heeft recht op ontbinding binnen 14 dagen mits producten niet voorzien zijn van reclamatie. Enkel onbedrukte producten mogen retour gezonden worden ongeacht de reden hiervan. Producten voorzien van reclamatie kunnen niet geretourneerd worden omdat klant akkoord is gegaan met digitaal drukvoorbeeld en geen recht heeft op het retourneren hier van. Producten die binnen 14 dagen zonder reclamatie zijn geretourneerd worden binnen 30 dagen gecrediteerd. Hierbij wordt 15% van het totaal geretourneerde bedrag in rekening gebracht.

9. Beperking van aansprakelijkheid van FashionTotaal BV

9.1 De aansprakelijkheid van FashionTotaal BV in verband met de levering van drukwerk aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.

9.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.9, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens FashionTotaal BV.

9.3 FashionTotaal BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving.

9.4 De aansprakelijkheid van FashionTotaal BV is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

9.5 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen FashionTotaal BV, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van FashionTotaal BV.

9.6 FashionTotaal BV is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. FashionTotaal BV is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

9.7 De klant zal FashionTotaal BV vrijwaren en schadeloosstellen, als FashionTotaal BV wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en FashionTotaal BV, niet voor rekening of risico van FashionTotaal BV komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 FashionTotaal BV blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens FashionTotaal BV heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen.

10.2 De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door FashionTotaal BV wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

11. Inbreuk op rechten van derden

11.1 De klant staat er jegens FashionTotaal BV voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden.

11.2 De klant vergoedt FashionTotaal BV alle schade en nadeel die FashionTotaal BV lijdt indien en doordat het door FashionTotaal BV geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart FashionTotaal BV tegen aanspraken van derden op dit punt.

11.3 FashionTotaal BV heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

12. Overmacht

12.1 Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt aan de zijde van FashionTotaal BV in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoer beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van FashionTotaal BV indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van FashionTotaal BV.

13. Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Almelo die bij uitsluiting bevoegd is.